Terug

Patiëntenraad

Een patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen tot stand gekomen. Op grond van de bepalingen van die wet zijn zorginstellingen verplicht een patiëntenraad in te stellen.

Taak en bevoegdheden van een patiëntenraad

De taak van een patiëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen en daarover met de directie te overleggen.

De taak van een patiëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen en daarover met de directie te overleggen.

Een patiëntenraad heeft onder andere een adviesrecht over:

 • de begroting en de jaarrekening;
 • samenwerking met andere instellingen;
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
 • het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening;
 • verhuizing of ingrijpende verbouwingen;
 • vaststelling of wijziging van klachtenprocedures;
 • andere aangelegenheden die voor de patiënten van belang zijn.

Een patiëntenraad is ten slotte bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van ten minste één lid in een raad van toezicht.

De Patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis

Wat doet de Patiëntenraad nog meer

Wat doet de Patiëntenraad nog meer

In het Maasstad Ziekenhuis heeft de Patiëntenraad, naast het overleg met de raad van bestuur, ook regelmatig contact met de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige en verzorgende adviesraad, de medische staf en de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis.

De Patiëntenraad vermeldt haar voornemens in het jaarplan. In het jaarverslag kunt u lezen of, en hoe de uitvoering van de voornemens is verlopen.

Samenstelling

De Patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit zeven personen.

De Patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit zeven personen.

mw. C.A. Bol, voorzitter
mw. Y. Koomen - Rensma, vice-voorzitter
mw. Y. el Messaoudi, secretaris
mw N. Evers - Schollaart, ambtelijk secretaris
dhr. J.A. Hauer, lid
mw. M. van Gink, lid
dhr. A. Wesdijk, lid

 

Reglement

Reglement Patiëntenraad Maasstad Ziekenhuis

Reglement Patiëntenraad Maasstad Ziekenhuis

Artikel 1 Doelstelling

 1. De Patiëntenraad stelt zich ten doel om, binnen het kader van zijn taken en bevoegdheden als omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de gemeenschappelijke belangen van de patiënten in het Maasstad Ziekenhuis te behartigen en hun medezeggenschap als gebruikers van het Maasstad Ziekenhuis te bevorderen.

Artikel 2 Functieverdeling

 1. De Patiëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
 2. De Patiëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter. In één functie, niet zijnde de voorzitter, kunnen twee functies verenigd zijn. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan het Maasstad Ziekenhuis en aan de patiënten van het Maasstad Ziekenhuis
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Patiëntenraad. Hij of zij draagt zorg voor de naleving van dit reglement en ziet erop toe dat de Patiëntenraad zijn taak uitvoert met inachtneming van het in de WMCZ bepaalde.
 4. De secretaris draagt zorg voor het opstellen en verzenden van de agenda met eventuele bijbehorende vergaderstukken, het notuleren tijdens de vergaderingen, het opvragen en eventueel verzenden van de benodigde informatie, het inrichten en bijhouden van een archief, het opstellen van een jaarplan en -verslag en alle voorkomende secretariswerkzaamheden.
 5. De secretaris kan taken delegeren aan de ambtelijk secretaris die daarover verantwoording aflegt aan de secretaris.

Artikel 3 Zittingsduur en rooster van aan- en aftreden

 1. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
 2. De leden zijn eenmaal voor een periode van 4 jaar herbenoembaar.
 3. De leden van de Patiëntenraad treden af volgens een door de Patiëntenraad op te stellen rooster. Bij het opstellen van het rooster streeft de Patiëntenraad naar het continueren van de bestaande expertise van de Patiëntenraad.
 4. Het moment van aftreden en (her)benoeming van een lid wordt in overleg met het betrokken lid vastgesteld.
 5. Wanneer de eerste zittingstermijn is afgelopen kunnen (nieuwe) leden van de Patiëntenraad worden (her)benoemd door de andere leden van de Patiëntenraad.

Artikel 4 Schorsing en ontslagprocedure

 1. De Patiëntenraad kan met tweederde meerderheid besluiten een lid te schorsen als dit lid naar het oordeel van de Raad disfunctioneert. Onder disfunctioneren wordt verstaan een zodanig handelen dat voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 2. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid gesteld is zich hiertegen te verdedigen.
 3. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen indien tweederde van het aantal leden van de Patiëntenraad bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit vereist vervolgens een tweederde meerderheid van stemmen.
 4. Bij het besluit over de schorsing heeft de betrokkene geen stemrecht.
 5. Een schorsing duurt drie maanden tenzij de Patiëntenraad met tweederde meerderheid van stemmen besluit de schorsing eerder te beëindigen.
 6. In de derde maand van de schorsing beslist de Patiëntenraad of het geschorste lid wordt ontslagen. De paragrafen 1, 2 en 3 van dit artikel zijn op dit besluit van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'schorsen' gelezen wordt 'ontslaan' en voor 'schorsing' 'ontslag'.
 7. Als besloten wordt het geschorste lid niet te ontslaan eindigt daardoor de schorsing.
 8. De leden van de Patiëntenraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de Patiëntenraad en aan de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. De Patiëntenraad voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging op de wijze zoals in artikel 3.5 bepaald.

Artikel 5 Bijeenroeping Patiëntenraad

 1. De Patiëntenraad stelt jaarlijks de data vast waarop hij in dat jaar bijeen zal komen. De Patiëntenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar en voorts wanneer de voorzitter dat nodig acht en binnen twee weken nadat ten minste twee leden van de Patiëntenraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe hebben ingediend bij de secretaris.
 2. De secretaris roept de Patiëntenraad bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan leden. Deze dient ten minste een week voor de vergadering te worden verzonden, samen met de agenda voor de vergadering en eventueel andere vergaderstukken.
 3. Eenmaal per kwartaal woont de Raad van Bestuur van de instelling een zogenaamde overlegvergadering van de Patiëntenraad bij, waarbij onder meer de algemene gang van zaken binnen het Maasstad Ziekenhuis zal worden besproken. Deze overlegvergaderingen zijn begrepen in het aantal vergaderingen van de Raad zoals in dit artikel sub 1 vermeld.
 4. De overlegvergadering wordt door de secretaris van de Patiëntenraad schriftelijk bijeen geroepen, ten minste veertien dagen voordat de vergadering wordt gehouden. Deze voegt bij de oproep de agenda en de overige vergaderstukken.

Artikel 6 Agendering

 1. De agenda voor een vergadering van de Patiëntenraad wordt opgesteld door de secretaris in overleg met de voorzitter. De agenda voor de overlegvergadering wordt opgesteld door de secretaris en de voorzitter, in overleg met de Raad van Bestuur. Deze plaatsen alle onderwerpen op de agenda die door of namens het Maasstad Ziekenhuis en/of Patiëntenraad voor de overlegvergadering zijn aangemeld, waaronder de algemene gang van zaken binnen het Maasstad Ziekenhuis.
 2. De agenda's worden ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis op de datum waarop deze aan de leden van de Patiëntenraad wordt gezonden.

Artikel 7 Quorum

 1. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal zitting hebbende leden van de Patiëntenraad aanwezig is.
 2. Indien een vergadering, op grond van het bepaalde in het eerste lid, niet door gaat, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze vindt plaats in de tweede of derde week na de afgelaste vergadering. Voor deze vergadering geldt het bepaalde in artikel 7.1 niet.

Artikel 8 Aanwezigheid van derden

 1. De Patiëntenraad kan de Raad van Bestuur, dan wel een door hem aangewezen vertegenwoordiger, uitnodigen om een vergadering van de Patiëntenraad geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Tenzij de Patiëntenraad anders besluit is een beleidsmedewerker van het Stafbureau als zodanig bij de vergaderingen van de Patiëntenraad aanwezig.
 2. De Patiëntenraad kan interne en/of externe deskundigen uitnodigen om een vergadering van de Patiëntenraad geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Artikel 9 Besluitvorming

 1. Ieder lid van de Patiëntenraad heeft stemrecht.
 2. Indien een lid van de Patiëntenraad overeenkomstig een besluit van de leden van de Raad geschorst is, vervalt het stemrecht.
 3. De Patiëntenraad beslist bij gewone meerderheid van de stemmen tenzij het een besluit betreft waarbij dit reglement een tweederde meerderheid van stemmen voorschrijft.
 4. Slechts over geagendeerde onderwerpen kunnen besluiten worden genomen, tenzij de Patiëntenraad met algemene stemmen besluit.
 5. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de Patiëntenraad besluit dat schriftelijk gestemd zal worden.
 6. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 7. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 10 Verslaglegging

 1. Vergaderingen van de Patiëntenraad zullen worden verslagen door een ambtelijk secretaris. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de Patiëntenraad voorgelegd.
 2. Het verslag inclusief besluitenlijst van de vergadering wordt na vaststelling ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur.

Artikel 11 Vertegenwoordiging

 1. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de Patiëntenraad in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij vormen het formele aanspreekpunt voor alle geledingen binnen het Maasstad Ziekenhuis.

Artikel 12 Aandachtsgebieden en commissies

 1. De Patiëntenraad kan beslissen binnen haar taak en doelstelling de aandachtsgebieden te verdelen onder haar leden. Hiertoe kan de Patiëntenraad commissies instellen, wanneer zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht.
 2. De Patiëntenraad kan in zijn besluit tot instelling van een commissie, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zijn rechten en bevoegdheden met betrekking tot de betreffende aangelegenheden gedeeltelijk aan de commissie overdragen. In het besluit tot instelling van een commissie worden regels gesteld inzake de taak van de commissie en zijn samenstelling. Besluitvorming omtrent aangelegenheden waarover een commissie rapporteert vindt altijd plaats door de Patiëntenraad op de wijze als in artikel 9 bepaald.
 3. Wanneer de Patiëntenraad een commissie instelt, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, brengt zij dit ter kennis aan de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Hierbij worden de taak en samenstelling van de betreffende commissies vermeld.

Artikel 13 Werkplan en jaarverslag

 1. De Patiëntenraad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, haar werkplan vast voor het komende jaar.
 2. De Patiëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag vast van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
 3. In het werkplan licht de Patiëntenraad haar werkwijze toe ten aanzien van de wijze waarop omgegaan wordt met de advies- en instemmingsbevoegdheden. Daarnaast wordt in het werkplan vastgelegd op welke wijze contacten met patiënten worden onderhouden.
 4. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis alsmede aan de patiënten van het Maasstad Ziekenhuis.

Artikel 14 Materiële middelen

 1. De materiële middelen van de Patiëntenraad bestaan uit een bijdrage van het Maasstad Ziekenhuis en eventueel andere inkomsten.
 2. De Patiëntenraad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor de aanvang van het boekjaar, een begroting vast.
 3. De Patiëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een financieel jaarverslag vast.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. De leden van de Patiëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt, dan wel hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze plicht tot geheimhouding blijft ook bestaan na het aftreden als lid van de Patiëntenraad.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Patiëntenraad
 2. Dit reglement kan gewijzigd worden door de Patiëntenraad. Hiervoor is een tweederde meerderheid van stemmen vereist.

 

Aldus vastgesteld door de Patiëntenraad op 3 september 2013.

Caressa Bol - voorzitter Patiëntenraad
Krista van der Schee - secretaris Patiëntenraad

Jaarplannen

In het jaarplan staan de voornemens van de Patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis.

In het jaarplan staan de voornemens van de Patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis.

Jaarlijks legt de Patiëntenraad zijn plannen vast in een jaarplan.

Jaarverslagen

Hier vindt u de jaarverslagen van de Patiëntenraad van de afgelopen jaren.

Hier vindt u de jaarverslagen van de Patiëntenraad van de afgelopen jaren.

In het jaarverslag kunt u lezen welke plannen gerealiseerd zijn.

Meer informatie

Algemene informatie en vragen

Algemene informatie en vragen

Lees onze folder voor algemene informatie.

Heeft u nog vragen dan, neem dan contact met ons op.

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.